پیدایش صنعت چاپ در تبریز

پیدایش صنعت چاپ در تبریز در این مبحث، سعی بر آن است تا در رابطه با پیدایش صنعت چاپ در تبریز سخنانی گفته شود. عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی مسئول یادگیری چاپ و تاسیس چاپخانه در تبریز بود و در سال 1233 هجری قمری، اسباب چاپ حروفی را وارد تبریز کرد و […]